ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  (อ่าน 1104 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ บอย แก่งหลวง

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 530
 • Thanks 100
 • รับและเช่าพระเครื่อง
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อนแบบดิจิตอล
Vyntus Spiro
เครื่อง microbilirubin และ Hematocrit
เครื่องทำฟันเคลื่อนที่ แบบอุปกรณ์ในตัว 110,000.-
ราคากลางBP สอดแขน
ราคากลางฺMB
ราคากลางฺspiro
ราคากลางฺเครื่องกรอฟันเคลื่อนที่
ราคากลางฺเครื่องชั่ง นนเด็กเล็ก
ราคากลางฺทำแผล
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเตียงทำแผล
สเปคเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน


ลง วันที่ 26 เมย.2559
งานสารสนเทศ
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
โทร. 034642102-3,034-642349-50
ชมรม หลวงปู่เหมะ หลวงพ่อเหมะ พระครูเหมะ วัดแก่งหลวง วัดถ้ำฤาษี วัดถ้ำมังกรทองและพระเครื่องในจังหวัดกาญจนบุรี
https://www.facebook.com/groups/1543282102640143/

ออฟไลน์ บอย แก่งหลวง

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 530
 • Thanks 100
 • รับและเช่าพระเครื่อง
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
Re: ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 06, 2017, 04:01:06 pm »
DET-8440
รายละเอียดคุณลักษณะ
เครื่องชั่งน้าหนักเด็กแบบดิจิตอลชนิดนอนหรือยืนชั่งได้
ยี่ห้อ DETECT0 รุ่น 8440 ผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา
1. วัตถุประสงค์การใช้งาน
เพื่อให้ชั่งน้ำหนักเด็กอ่อน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอำยุ 3½ ปี ออกแบบสำหรับกำรใช้งำนในโรงพยำบำล และคลินิก กำรใช้งำนได้สะดวก
2. รายละเอียดทั่วไป
2.1 เป็นเครื่องชั่งน้ำหนัก สำหรับใช้ชั้งน้ำหนักเด็กอ่อนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอำยุ 3½ ปี
2.2 ใช้กับไฟฟ้ำขนำด 220 โวลท์ จำกชุดแปลงไฟ หรือจำกแบตเตอรี่ขนำด AA จำนวน 4 ก้อน
2.3 ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 20 กิโลกรัม โดยสำมำรถอ่ำนค่ำละเอียด 10 กรัม ด้วยจอภำพแบบ LCD
2.4 สำมำรถเลือกแสดงค่ำน้ำหนักที่ชั่งเป็นหน่วยกิโลกรัมหรือปอนด์ได้
2.5 มีปุ่มปรับค่ำน้ำหนัก ให้แสดงค่ำศูนย์ ก่อนกำรชั่งน้ำหนัก และสำมำรถใช้ LOCK เพื่อให้ค่ำ น้ำหนักยังคงแสดงอยู่
2.6 ถำดรองนอนสำมำรถถอดออกเพื่อชั่งน้ำหนักเด็กโดยกำรยืนชั่งได้
3. เงื่อนไขเฉพาะ
3.1 รับประกันคุณภำพ 1 ปี
3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกำ
3.3 บริษัทผู้จำหน่ำยต้องได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ำยจำกบริษัทผู้ผลิต
งานสารสนเทศ
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
โทร. 034642102-3,034-642349-50
ชมรม หลวงปู่เหมะ หลวงพ่อเหมะ พระครูเหมะ วัดแก่งหลวง วัดถ้ำฤาษี วัดถ้ำมังกรทองและพระเครื่องในจังหวัดกาญจนบุรี
https://www.facebook.com/groups/1543282102640143/

ออฟไลน์ บอย แก่งหลวง

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 530
 • Thanks 100
 • รับและเช่าพระเครื่อง
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
Re: ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 06, 2017, 04:01:36 pm »
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์((เครื่องชั่งนน. เด็กเล็ก.แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง)
๑. ชื่อโครงการ การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องชั่งนน. เด็กเล็ก.แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง)จานวน 6 เครื่อง ของ สสอ.ด่านมะขามเตี้ย อาเภอด่านมะขามเตี้ย จ กาญจนบุรี ให้กับ
1 รพ.สต.บ้านไทรทอง จานวน 2 ตัว
2 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง จานวน 1 ตัว
3 รพ.สต.บ้านดอนสว่าง จานวน 1 ตัว
4 รพ.สต.บ้านหนองไผ่ จานวน 1 ตัว
5 รพ.สต.บ้านยางเกาะ จานวน 1 ตัว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดกาญจนบุรี ( โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย )
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 114,000- บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน )
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 21 มีนาคม ๒๕๕9 เป็นเงิน 114,000- บาท
( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน )โดยมีราคาต่อหน่วย ดังนี้
- เครื่องชั่งนน. เด็กเล็ก.แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 19,000- บาท
หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ ) เครื่องชั่งนน. เด็กเล็ก.แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง )จานวน 6 เครื่อง สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้
๑. บริษัท สเปซเมด จากัด E-mail : info@spacemed.us
๒. บริษัท แอนซี จากัด www .ANCI co.th
๓. บริษัทเอสพีแอล กรุ๊บ จากัด http://www.splgroup.info
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑ นางสงวน จันทร์สว่าง นวก. สาธารณสุขชานาญการ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวดาริน แดงเจริญ นวก. สาธารณสุขชานาญการ กรรมการ
๓. นางประเทือง ประสบดี จพ.สาธารณสุขชานาญการ กรรมการ
งานสารสนเทศ
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
โทร. 034642102-3,034-642349-50
ชมรม หลวงปู่เหมะ หลวงพ่อเหมะ พระครูเหมะ วัดแก่งหลวง วัดถ้ำฤาษี วัดถ้ำมังกรทองและพระเครื่องในจังหวัดกาญจนบุรี
https://www.facebook.com/groups/1543282102640143/

ออฟไลน์ บอย แก่งหลวง

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 530
 • Thanks 100
 • รับและเช่าพระเครื่อง
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
(เตียงทาแผล)
๑. ชื่อโครงการ การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงทาแผล) จานวน 6 ตัว ของ สสอ.ด่านมะขามเตี้ย อาเภอด่านมะขามเตี้ย จ กาญจนบุรี ให้กับ
1 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง จานวน 2 ตัว
2 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง จานวน 1 ตัว
3 รพ.สต.ดอนสว่าง จานวน 1 ตัว
4 รพ.สต.บ้านไทรทอง จานวน 1 ตัว
5 รพ.สต.บ้านหนองปากดง จานวน 1 ตัว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดกาญจนบุรี ( โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย )
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 252,000.- บาท( สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) แบ่งเป็น
- จัดสรรระดับหน่วยบริการ 90 %
- จัดสรรระดับหน่วยบริการ 10 %
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 21 มีนาคม ๒๕๕9 เป็นเงิน 252,000.- บาท ( สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีราคาต่อหน่วย ดังนี้
- เตียงทาแผล จานวน 6 ตัว ราคาตัวละ 42,000- บาท ( สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน )
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ เตียงทาแผล จานวน 2 เครื่อง สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้
๑. หจก.ฟาติมา เทรดดิ้ง จากัด Email thamma31@hotmail.com
๒. บริษัท โปรเวนชั่น ทีมจากัด จากัด Email pvt120@gmail.com
๓. บริษัท ลาภผล 99 จากัด จากัด Email number.berd@ hotmail.com
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑ นางสงวน จันทร์สว่าง นวก. สาธารณสุขชานาญการ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวดาริน แดงเจริญ นวก. สาธารณสุขชานาญการ กรรมการ
๓. นางประเทือง ประสบดี จพ.สาธารณสุขชานาญการ กรรมการ
งานสารสนเทศ
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
โทร. 034642102-3,034-642349-50
ชมรม หลวงปู่เหมะ หลวงพ่อเหมะ พระครูเหมะ วัดแก่งหลวง วัดถ้ำฤาษี วัดถ้ำมังกรทองและพระเครื่องในจังหวัดกาญจนบุรี
https://www.facebook.com/groups/1543282102640143/

ออฟไลน์ บอย แก่งหลวง

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 530
 • Thanks 100
 • รับและเช่าพระเครื่อง
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
Re: รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เตียงทำ แผล
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 06, 2017, 04:33:13 pm »
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงทำ แผล แผนกอุบัติเหตุ (Dressing Bed)
โครงสร้างของเตียง
 โครงตัวรถทำ ด้วยสแตนเลส เกรด 304
 ขนำด 70 x 185 x 80 ซม.
 เตียงพร้อมเสำน้ำ เกลือ และถังน้ำ มีล้อเลื่อนขนำด 2 นิ้ว ทำ ด้วยสแตนเลส
 มีแผ่นตระแกรง 3 แผ่น ทำ ด้วยสแตนเลส เกรด 304
 เพลำทำ ด้วยท่อสแตนเลส กลม ขนำด 3.2 ซม. และขนำด 2.5 ซม.
 ที่นอนหุ้มผ้ำหนังเทียม หนำ 7.5 ซม. จำ นวน 5 ชิ้น
 ใส่ลูกล้อขนำด 5 นิ้ว มีห้ำมล้อ 4 ล้อ
เงื่อนไขเฉพาะ
 รับประกันคุณภำพกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี
 เป็นเตียงใหม่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือกำรสำธิตมำ ก่อน
งานสารสนเทศ
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
โทร. 034642102-3,034-642349-50
ชมรม หลวงปู่เหมะ หลวงพ่อเหมะ พระครูเหมะ วัดแก่งหลวง วัดถ้ำฤาษี วัดถ้ำมังกรทองและพระเครื่องในจังหวัดกาญจนบุรี
https://www.facebook.com/groups/1543282102640143/

ออฟไลน์ บอย แก่งหลวง

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 530
 • Thanks 100
 • รับและเช่าพระเครื่อง
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตรวจสมรรถภาพของปอดชนิดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้
1. ความต้องการ เครื่องตรวจสมรรถภาพของปอดชนิดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้พร้อมอุปกรณ์ครบมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดสมรรถภาพปอดที่สามารถอ่านและบันทึกค่าพร้อมแสดงผลบนจอภาพเดียวกันได้
3. คุณสมบัติทางเทคนิค
3.1 เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดสมรรถภาพปอด โดยสามารถอ่านค่าและแสดงผลได้ทันที
3.2 เป็นเครื่องที่สามารถเก็บข้อมูลในการตรวจวัดสมรรถภาพปอดได้
3.3 มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการเป็นแบบ WINDOWS XP หรือสูงกว่า
3.4 สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกพร้อมมีแบตเตอรี่สารองภายในตัวเครื่อง (กรณีเชื่อมต่อ Note Book)
3.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทวีปยุโรป
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 มีระบบทดสอบผู้ป่วย เช่น FVC , SVC , MVV, Pre and Post test, Bronchial Challenge test
4.2 ตัววัดเป็นแบบ Pneumotach สามารถถอดล้างทาความสะอาดได้
4.3 ผลการบันทึกผ่านมาตรฐาน ATS/ERS
4.4 สามารถวัดปริมาตรของอากาศได้ 0.1 – 16 ลิตรต่อนาที
4.5 มีความแม่นยาในการวัดในช่วง 0.1 – 14 ลิตรต่อนาที โดยความผิดพลาด + 5%
4.6 สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่จากัด ซึ่งขึ้นอยู่กับ Hard disc หรือหน่วยความจาของคอมพิวเตอร์
4.7 สามารถเลือกเปลี่ยนแสดงรูปภาพต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้ป่วยได้ 10 รูปแบบ
4.8 สามารถวัดค่าต่าง ๆ ได้อย่างน้อยดังนี้
4.8.1 FVC, FEV1, FEV1% FVC, FEV 0.5, FEV 0.5% FVC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF75/85, FEV6, FEV3, EMF,FIF75, FET25_75, VC MAX, VC IN, VC EX, IC, ERV, MVV, MVV6
4.8 สำมำรถแสดงค่ำใน REPORTS ได้ ทั้งแบบกำหนดเอง (SELF-DESIGN) และมำตรฐำนจำกโปรแกรม
(STANDARD PRESET DESIGN)
4.9 มีเครื่องพิมพ์ที่สำมำรถพิมพ์ REPORTS ได้
5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
5.1 Computer 1 ชุด
5.2 Printer 1 เครื่อง
5.3 Transducer แบบ Pneumotach 1 ชุด
2
5.4 Bacteria Virus Filter 50 ชิ้น
5.5 ท่อต่อปากเป่า 100 ชิ้น
5.6 NOSE CLIP 1 อัน
5.7 กระดาษบันทึกผล 1 รีม
5.8 คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
5.9 Syring Calibration ขนาด 3 ลิตร 1 อัน
6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6.2 รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันรับมอบของครบ
งานสารสนเทศ
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
โทร. 034642102-3,034-642349-50
ชมรม หลวงปู่เหมะ หลวงพ่อเหมะ พระครูเหมะ วัดแก่งหลวง วัดถ้ำฤาษี วัดถ้ำมังกรทองและพระเครื่องในจังหวัดกาญจนบุรี
https://www.facebook.com/groups/1543282102640143/

ออฟไลน์ บอย แก่งหลวง

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 530
 • Thanks 100
 • รับและเช่าพระเครื่อง
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องตรวจสมรรถนะทางปอด spirometer) จานวน 1 เครื่อง
๑. ชื่อโครงการ การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจสมรรถนะทางปอด spirometer )จานวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อาเภอด่านมะขามเตี้ย จ กาญจนบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดกาญจนบุรี ( โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย )
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 260,๐๐๐.- บาท ( สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน )
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 21 มีนาคม ๒๕๕9 เป็นเงิน 260,๐๐๐.- บาท
( สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน )โดยมีราคาต่อหน่วย ดังนี้
- เครื่องตรวจสมรรถนะทางปอด spirometer จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 260,000 บาท
( สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน )
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ ) เครื่องตรวจสมรรถนะทางปอด spirometer )จานวน 1 เครื่อง สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้
๑. บริษัท อี ฟอร์ แอล จากัด(มหาชน) E-mail : salesmedupc@eforl.co.th
๒. บริษัท แอนซี จากัด www .ANCI co.th
๓. บริษัทเอสพีแอล กรุ๊บ จากัด http://www.splgroup.info
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑ นางสาว.อารยา ปรีชาวาท พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอารีย์ นิลนพคุณ นวก. สาธารณสุขชานาญการ กรรมการ
๓. นางอารมย์ โคกแก้ว จพ.สาธารณสุขชานาญการ กรรมการ
งานสารสนเทศ
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
โทร. 034642102-3,034-642349-50
ชมรม หลวงปู่เหมะ หลวงพ่อเหมะ พระครูเหมะ วัดแก่งหลวง วัดถ้ำฤาษี วัดถ้ำมังกรทองและพระเครื่องในจังหวัดกาญจนบุรี
https://www.facebook.com/groups/1543282102640143/